Ratownictwo Medyczne i Pierwsza Pomoc - Ratunek24.pl

Regulamin korzystania z e-szkoleń na portalu RATUNEK24

Regulamin określa zasady korzystania ze szkoleń internetowych dostępnych na portalu ratunek24.

 

DEFINICJE

 

PORTAL - portal ratunek24 będący podmiotem świadczącym usługi określone w niniejszym                    Regulaminie

SZKOLENIE - bezpłatne e-szkolenie dostępne na portalu ratunek24

UŻYTKOWNIK - zalogowany użytkownik posiadający własny profil na portalu ratunek24

 

 

ZASADY KORZYSTANIA

 

Minimalne wymagania sprzętowe dla możliwości użytkowania produktu wynikającego z niniejszego Regulaminu: aktualna wersja przeglądarki internetowej (Firefox, Chrome, Opera, Safari, Internet Explorer 8+) z włączoną obsługą JavaScript.

 

1.

Szkolenia zamieszczane na Portalu służą podnoszeniu kwalifikacji zawodowych służb medycznych, zarówno lekarzy, pielęgniarek jak i ratowników medycznych. Ratownicy medyczni dodatkowo w przypadku pozytywnego zaliczenia testu sprawdzającego wiedzę nabytą w trakcie każdego ze Szkoleń uzyskują 2 punkty edukacyjne. Przystąpienie do testu jest zatem nieobowiązkowe, natomiast jego prawidłowe rozwiązanie jest warunkiem do uzyskania punktów edukacyjnych.

 

2.

Aby móc skorzystać ze Szkoleń należy się zalogować. Lista aktualnie dostępnych szkoleń znajduje się w zakładce E-edukacja. Zostały one przygotowane w postaci prezentacji multimedialnej.

 

3.

Do każdego ze Szkoleń dany Użytkownik może przystąpić wyłącznie raz.

 

4.

Szkolenie będzie dostępne po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, nieodpłatnie, w zakładce "Historia zamówień" użytkownika. W zakładce tej będą znajdowały się wszelkie informacje dotyczące statusów wszystkich zamówionych Szkoleń oraz uzyskanych certyfikatów.

 

5.

Na podjęcie (rozpoczęcie) oraz odbycie Szkolenia użytkownik ma 7 dni od momentu wysłania formularza zgłoszeniowego.

 

6.

W celu rozpoczęcia szkolenia należy z poziomu zakładki „Historia zamówień” wybrać opcję „rozpocznij” dla danego Szkolenia. Wyświetlony zostaje pierwszy slajd prezentacji, pozostałe użytkownik może przeglądać poprzez użycie znaczników << i >>. Możliwe jest też skorzystanie z trybu pełnoekranowego. 

 

7.

W dowolnym momencie można zamknąć widok prezentacji Szkolenia i powrócić do nauki w innym czasie. Należy zwrócić jednak uwagę na wskazany czas pozostały do końca Szkolenia (7 dni). Zegar odlicza czas bez względu na to czy prezentacja jest aktualnie wyświetlana czy też nie. 

8.

Po opanowania materiału objętego programem Szkolenia, użytkownik może przystąpić do testu sprawdzającego nabyte wiadomości. Aby przystąpić do testu, należy wybrać opcję: „Przejdź do testu i zakończ szkolenie”. W innym przypadku, po upływie czasu przewidzianego na szkolenie (po 7 dniach), program przejdzie w tryb testu automatycznie.

9.

Na podjęcie testu sprawdzającego nabyte wiadomości użytkownik ma 24 godziny.

10.

W celu rozpoczęcia testu należy wybrać opcję „rozpocznij test”. Opcja ta jest widoczna również w zakładce „Historia zamówień”. Do testu można przystąpić tylko raz, w dowolnym momencie po zakończeniu nauki (jednak nie później niż w ciągu 24 godzin).

11.

Na rozwiązanie testu przewidziane jest 20 minut od jego rozpoczęcia. Należy zadbać o to, aby w trakcie rozwiązywania testu nic nie zakłócało pracy (np. brak zasilania w laptopie).

12.

Test składa się z 12 pytań. Każde pytanie zawiera 4 odpowiedzi do wyboru. Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Pozytywne zaliczenie testu to udzielenie minimum 9 poprawnych odpowiedzi. Pytanie z niezaznaczoną odpowiedzią uznane zostanie za błędnie rozwiązane.

 

 13.

Po upływie 20 minut przewidzianych na test (lub zakończeniu go przez Użytkownika przed czasem) jego procentowe wyniki zostaną wygenerowane automatycznie (jednorazowo dla danego Szkolenia). W przypadku pozytywnego wyniku zostanie również automatycznie wygenerowany certyfikat w pliku PDF do wydruku i wysłany poprzez wiadomość e-mail na wskazany adres podany w formularzu zgłoszenia. Certyfikat będzie również widoczny od tego momentu do pobrania w zakładce „Historia zamówień” Użytkownika.

 

 14.

Wszelkie problemy wynikłe w trakcie Szkoleń należy zgłaszać niezwłocznie redakcji Portalu poprzez zakładkę KONTAKT.

 

 

PRAWA

 

1.

Wszelkie materiały zawarte w szkoleniach: slajdy, teksty, wykresy, zdjęcia, video, opracowania i wszelkie inne materiały, podlegają ochronie prawnej (w tym, w świetle prawa autorskiego).

 

2.

Użytkownik ma prawo korzystać z materiałów zawartych w szkoleniu wyłącznie na własny użytek w określonym terminie i nie może ich udostępniać w tym czasie innym osobom.

 

3.

Szkolenia są bezpłatne.

 

4.

Szkolenia są realizowane na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych – podstawa art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

 

5.

Szkolenia uzyskały akredytację konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ratunkowej.

 

6.

Użytkownik zapisując się na szkolenie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Portal zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) i ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) w celu świadczenia przez Portal usług oraz w celach marketingowych obejmujące przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną, telefoniczną lub pocztową. Podanie danych osobowych jest konieczne w celu realizacji Szkolenia.

 

7.

Certyfikat ukończenia Szkolenia przysługuje Użytkownikowi po zaliczeniu przez niego części egzaminacyjnej i jest generowany automatycznie w formacie PDF. Użytkownik ma do niego bezpłatny, nieograniczony czasowo dostęp w zakładce E-EDUKACJA – HISTORIA ZAMÓWIEŃ.

A. Z tytułu nabytego Certyfikatu zgodnie z § 6 ust. 3 pkt. 8 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych, Użytkownikowi przysługują 2 punkty edukacyjne.

B. Punkty edukacyjne, o których mowa w pkt 7A. zostaną wpisane do Książeczki Edukacyjnej po przesłaniu jej przez Użytkownika do siedziby redakcji Ratunek24.pl, tj. na adres: Medyczne Centrum Szkoleniowe, ul. Na Skarpie 35, 66-400 Gorzów Wlkp.

C. Redakcja Portalu zobowiązuje się odesłać Użytkownikowi Książeczkę Edukacyjną listem poleconym, za pośrednictwem Poczty Polskiej w terminie do 30 dni roboczych, na adres podany przez Użytkownika w Formularzu Rejestracyjnym.

 

8.

Portal nie odpowiada za działanie siły wyższej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń od Portalu niezależnych. Portal oświadcza, iż dołoży starań, by Szkolenia działały bez istotnych awarii lub długotrwałych przerw, a także by ewentualne przerwy lub ograniczenia w funkcjonowaniu Portalu trwały możliwie jak najkrócej i występowały możliwie najrzadziej, a ponadto, by planowe przerwy techniczne związane z dokonywaniem zmian lub modernizacji Portalu dokonywane były w godzinach nocnych.

9.

Operator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian niniejszego Regulaminu.

 

 

 

 

Społeczność

Najnowsze zdjęcia

 • Śmigłowiec sokół
 • Zgodniezprawem
 • Przyczepa do transportu?
 • Pierwsza pomoc tonącym
 • Podstawowa Opieka Zdrowotna
 • Wzywając pogotowie, nie okłamuj dyspozytora
 • Nie czekaj, dzwoń!
 • Nie wzywaj pogotowia nadaremnie
 • Wzywaj z głową
 • Ratownik medyczny
 • Teraz już wiesz...
 • Miał zawał. Karetki nie było.
 • Zespół QRS i jego szerokość
 • STEMI może być...
 • Słupek
 • Zatrucia