Ratownictwo Medyczne i Pierwsza Pomoc - Ratunek24.pl

Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne ( als ) u dorosłego

Praca w zespole dwuosobowym , czyli w Zespole Podstawowym Państwowego Ratownictwa Medycznego wymaga od nas szybkiego i skoordynowanego działania...

ALS U OSOBY DOROSŁEJ


Rytmy serca związane z zatrzymaniem krążenia dzieli się na dwie grupy: rytmy do defibrylacji takie jak migotanie komór (VF) częstoskurcz komorowy bez tętna (VT). I rytmy nie do defibrylacji asystolia i aktywność elektryczna bez tętna( PEA). Zasadniczą różnicą w leczenie tych stanów jest konieczność wykonania defibrylacji.

Czynności ratunkowe prowadzone po defibrylacji są wspólne dla powyższych grup i obejmują dobrej jakości masaż serca, z ograniczonymi do minimum przerwami, zapewnienie drożności dróg oddechowych i wentylacji, uzyskanie dostępu dożylnego lub doszpikowego , podaż adrenaliny oraz identyfikacje i leczenie potencjalnie odwracalnych przyczyn zatrzymania krążenia

Praca w zespole dwuosobowym , czyli w Zespole Podstawowym Państwowego Ratownictwa Medycznego wymaga od nas szybkiego i skoordynowanego działania. Poniższy schemat ,wypróbowany niejednokrotnie i praktykowany w wielu jednostkach ratownictwa medycznego ma na celu przedstawienie optymalnego postępowanie w przypadku NZK, którego przyczyna jest VF/VT/ Asystolia/ PEA.
Zespół Podstawowy składa się z dwóch osób, z których jedna pełni funkcję kierownika decydującego o postępowaniu w stanach zagrożenia zdrowia i życia pacjenta. Posłużę się w poniższym schemacie następującym objaśnieniem. Tuz obok czynności ratunkowych wykonywanych przez zespół zaznaczam odpowiednio I i II osobę, która je wykonuje.

I – RATOWNIK – kierownik

II – RATOWNIK

Jeszcze dwa słowa zanim przejdę do schematu.
Wybór metody postępowania bezpośrednio po przybyciu na miejsce zdarzenia opisywany w artykule „ wstępne postępowanie RKO czy Defibrylacja” pozostawiam Wam czytelnicy. Nie opisuje również krok po kroku z omówieniem sposobu wykonywania czynności zabiegów i procedur medycznych, które wykonujemy tak jak na przykład – udrożnienie dróg oddechowych, gdyż schemat kierowany jest do personelu, który na co dzień poza Podstawowymi Zabiegami Resuscytacyjnymi ( BLS), wykonuje Zaawansowane Zabiegi resuscytacyjne ( ALS).


Prowadząc resuscytację zwracamy uwagę na poniższe zalecenia
1. zapewnienie wysokiej jakości uciśnięć klatki piersiowej- rozumiemy przez to częste zmiany „masujących”, częstość, głębokość właściwe odkształcenie
2. planujemy działanie zanim przerwiemy masaż- CO JEST NIEZMIERNIE WAZNE i stanowi jedna z podstaw tego schematu
3. podaż Tlenu
4. rozważamy zaawansowane udrożnienie dróg oddechowych i kapnografię
5. nie przerywamy uciskania klatki piersiowej po zabezpieczeniu dróg oddechowych
6. preferowany dostęp donaczyniowy dożylny ( i.v ), doszpikowy (i.o ). Nie zalecane jest już podawanie leków przez rurkę intubacyjna
7. szukanie i leczenie odwracalnych przyczyn NZK:
- hipoksja
- Hipoolemia
- Hipo/Hiperkaliemia – zaburzenia metaboliczne
- Zaburzenia zatorowo-zakrzepowe
- Zatrucia
- Odma prężna

Co i jak po kolei.


I – RATOWNIK – kierownik

II – RATOWNIK
1. reakcja na bodźce,- brak oddechu lub pojedyncze westchnienia I
Oceń tętno na dużych tętnicach - potwierdzasz NZK

2. natychmiast podejmij RKO 30:2 ( 5 cykli=2minuty) I

3. w tym czasie drugi ratownik II
- podłącz monitor IV odprowadzenia – szczerze polecam tutaj elektrody Quic combo. Dzięki którym nie marnujemy tak ważnego czasu na wyciągniecie , nażelowanie łyżek i przyłożenie ich do pacjenta w celu kontroli i wykonania ewentualnej defibrylacji, a przy okazji mamy odprowadzenia .
- wkłucie dożylne/ doszpikowe
- zabezpieczenie drożności dróg oddechowych

MIJAJĄ 2 MINUTY

4. OCENA RYTMU przez ratownika I- VF/ VT - Tak

w trakcie ładowania defibrylatora RKO – i w tym momencie sprawdzają się elektrody Quick Combo – gdyż nie trzeba przesuwać rąk , aby móc przyłożyć łyżki i wzajemnie sobie przeszkadzać. Skrócenie nawet o kilka sekund przerwy między uciśnięciami, a wyładowaniem może zwiększyć prawdopodobieństwo skutecznej defibrylacji

wykonaj DEFIBRYLACJE 120-200 LUB 360J I – poszukujemy odwracalnych przyczyn NZK

5. natychmiast bez ponownej oceny rytmu czy badania tętna podejmij RKO 30:2 ( 5 cykli = 2 minuty ) I.
Pamiętamy o zmianie osoby wykonującej masaż w celu jego efektywności co 2 minuty

6. OCENA RYTMU – VF/VT I – TAK

7. wykonaj DEFIBRYLACJE 120-200 LUB 360J I – poszukujemy odwracalnych przyczyn NZK

8. natychmiast podejmij RKO 30:2 ( 5 cykli = 2 minuty ) I
Pamiętamy o zmianie osoby wykonującej masaż w celu jego efektywności co 2 minuty

10. OCENA RYTMU – VF/VT I – TAK

11. wykonaj DEFIBRYLACJE 120-200 LUB 360J I – poszukujemy odwracalnych przyczyn NZK

12. natychmiast podejmij RKO 30:2 ( 5 cykli = 2 minuty ) I
Pamiętamy o zmianie osoby wykonującej masaż w celu jego efektywności co 2 minuty

jeżeli udało się uzyskać dostęp dożylny lub doszpikowy podaj 1mg ADRENALINY II w trakcie masażu
i 300 mg AMIODARONU - jeżeli Amiodaron jest niedostępny alternatywę stanowi LIDOKAINĘ w dawce 1mg/kg.
Podawaj Adrenalinę co 3-5 minut – wyjątek - GŁĘBOKA HIPOTERMIA – artykuł „ Hipotermia – postępowanie krok po kroku”
Niezależnie od rytmu towarzyszącemu NZK kolejne dawki Adrenaliny należy podawać co 3-5 minut . w praktyce polega to na podawaniu 1mg Adrenaliny co dwie pętle algorytmu.
Szukamy odwracalnych przyczyn NZK13. OCENA RYTMU – VF/VT I – TAK

14. wykonaj DEFIBRYLACJE 120-200 LUB 360J I – poszukujemy odwracalnych przyczyn NZK

15. natychmiast podejmij RKO 30:2 ( 5 cykli = 2 minuty ) I
Pamiętamy o zmianie osoby wykonującej masaż w celu jego efektywności co 2 minuty

16. OCENA RYTMU – VF/VT I - TAK

17. wykonaj DEFIBRYLACJE 120-200 LUB 360J I – poszukujemy odwracalnych przyczyn NZK

18. natychmiast podejmij RKO 30:2 ( 5 cykli = 2 minuty ) I
Pamiętamy o zmianie osoby wykonującej masaż w celu jego efektywności co 2 minuty

19. OCENA RYTMU VF/VT? I – TAK

20. wykonaj DEFIBRYLACJE I – RKO w trakcie 1mg ADRENALINY i 150 mg AMIODARONU w trakcie RKO II
Pamiętamy o zmianie osoby wykonującej masaż w celu jego efektywności co 2 minuty

21. PUNKT 13 i postępowanie w zależności od rytmu: VF/VT lub Asystolia/ PEAASYSTOLIA/ PEA

I – RATOWNIK – kierownik

II – RATOWNIK
1 reakcja na bodźce,- brak oddechu lub pojedyncze westchnienia I
Oceń tętno na dużych tętnicach - potwierdzasz NZK

2.natychmiast podejmij RKO 30:2 ( 5 cykli=2minuty) I
Pamiętamy o zmianie osoby wykonującej masaż w celu jego efektywności co 2 minuty

3. w tym czasie drugi ratownik II
- podłącz monitor IV odprowadzenia
- wkłucie dożylne/ doszpikowe
- zabezpieczenie drożności dróg oddechowych

4. Jeśli monitorowanym rytmem jest Asystolia lub PEA – należy jak najszybciej po uzyskaniu dojścia donaczyniowego
podać 1mg ADRENALINY
następnie sprawdzić czy elektrody sa prawidłowo podłączone II – w tym czasie prowadzimy RKO ( 5 cykli =2 minuty ).
Pamiętamy o zmianie osoby wykonującej masaż w celu jego efektywności co 2 minuty

Zawsze gdy zostanie postawiona diagnoza Asystolia, należy dokładnie ocenić EKG pod katem obecności załamków P, ponieważ ten rytm może odpowiedzieć na stymulację serca. Stymulacja prawdziwej Asystolia nie przyniesie korzyści. Jeśli się pojawia wątpliwości czy rytm jest Asystolia? Czy niskonapięciowym Migotaniem komór VF to według wytycznych European Resuscitation Council (ERC) 2010 - , nie należy wykonywać defibrylacji, ale zamiast tego kontynuować uciśnięcia klatki piersiowej i wentylacje. Defibrylacja niskonapięciowego VF, które jest trudne do odróżnienia od asystolia nie będzie skuteczna w przywróceniu rytmu perfuzyjnego. Próby defibrylacji przypuszczalnego niskonapięciowego VF wskutek powtarzanych wyładowań zwiększają uszkodzenie mięśnia sercowego poprzez bezpośrednie działanie prądu, jak i z powodu przerywania przepływu wieńcowego.
Według American Heart Association (AHA) 2010 – w przypadku pacjentów z asystolia stymulacja nie jest rutynowo zalecana. W przypadku pacjentów z objawowa bradykardia z zachowanym tętnem ratownicy powinni być przygotowani do rozpoczęcia przezskórnej stymulacji u pacjentów niereagujących na leki


5. OCENA RYTMU I - Asystolia?

6. jeśli obecny jest uporządkowany rytm – OCENIAMY TĘTNO – JEST – OPIEKA PORESUSCYTACYJNA

7. BRAK TĘTNA – Asystolia

8. natychmiast podejmij I RKO 30:2 ( 5 cykli = 2 minuty )

Pamiętamy o zmianie osoby wykonującej masaż w celu jego efektywności co 2 minuty

9. OCENA RYTMU I – zmiana rytmu na VF - algorytm rytmów do DEFIBRYLACJI

10. ATROPINA – nie jest rutynowo zalecana do zastosowania w przypadku Asystolia lub Czynności elektrycznej bez tętna. Dane naukowe sugerują, że rutynowe stosowanie ATROPINY podczas PEA lub Asystolia nie przynosi zwykle korzyści terapeutycznych.

Opracowanie Robert Rajtar - Ratownik medycznyDodaj Komentarz

Musisz być zalogowany, by móc dodać komentarz.

Komentarze

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy

Społeczność

Najnowsze zdjęcia

 • Śmigłowiec sokół
 • Zgodniezprawem
 • Przyczepa do transportu?
 • Pierwsza pomoc tonącym
 • Podstawowa Opieka Zdrowotna
 • Wzywając pogotowie, nie okłamuj dyspozytora
 • Nie czekaj, dzwoń!
 • Nie wzywaj pogotowia nadaremnie
 • Wzywaj z głową
 • Ratownik medyczny
 • Teraz już wiesz...
 • Miał zawał. Karetki nie było.
 • Zespół QRS i jego szerokość
 • STEMI może być...
 • Słupek
 • Zatrucia